Kurs & Kompetanse

E-læring og foredrag fra Ecura

Siden 2010 har vi tilbudt e-læringskurs til det norske helsevesenet gjennom www.helsekursportalen.no

Vi har over 40.000 registrerte kandidater som har gjennomgått opplæring i ulike temaer innenfor helse og omsorg hos oss. Vi utvider stadig kursporteføljen vår og vi samarbeider med anerkjente fagmiljøer i utviklingen av våre kurs. Vi arrangerer også skreddersydde foredrag/fagdager slik at våre kunder kan få maksimal uttelling av kompetansehevingen.

Privatpersoner har også muligheten til å bestille våre kurs ved å registrere seg på www.helsekursportalen.no

Brukerundersøkelser

Mange kommuner har problemer med å få satt av tid og ressurser til å gjennomføre lovpålagte brukerundersøkelser. Ecura kan hjelpe. Vi gjennomfører brukerundersøkelser på vegne av norske kommuner gjennom bruk av verktøyet hos www.bedrekommune.no

Ecura jobber effektivt og standardisert i gjennomførelsen av undersøkelsene og vi bistår kommunen i de ulike fasene fra forankring til sluttrapport og nye tiltak. På denne måten sparer kommunen penger, ressurser og tid. Vi tilbyr:

  • Gjennomføring av både personlige og postale intervju/brukerundersøkelser for pleie og omsorg, helsestasjon, barnehage og barnevern – alle virksomheter som er omfattet av Lov om kommunale helse– og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven).
  • Kvalifisert personell foretar undersøkelsen. Slik sikrer kommunen en profesjonell og objektiv gjennomførelse. Fordelen er da at man unngår tette bånd mellom spørsmålsstiller og respondent slik at respondenten føler seg trygg på å si det han/hun egentlig mener. Våre konsulenter har god erfaring med å intervjue sårbare pasientgrupper.
  • Vi bistår kommunen i forankringen av undersøkelsen og gir veiledning underveis slik at det klart for alle hva undersøkelsen skal brukes til.
  • Sikring av anonymitet og taushetsplikt.
  • Sikker håndtering av data og analyse av resultater.
  • Rådgivning ved gjennomføring av nye tiltak.

Kvalitativ metode

Ecura Care benytter kvalitativ metode i sine brukerundersøkelser. Mens en kvantitativ analyse kan gi informasjon om hva beboerne mener basert på et representativt utvalg, kan en kvalitativ undersøkelse gi svar på hvorfor beboerne svarer eller handler slik de gjør. Dette gir en dypere forståelse av beboernes livssituasjon og deres adferd. Ecura har god erfaring med gjennomføring av personlig intervju og fokusgruppeintervju av respondenter som på ulike måter er reduserte og sårbare. Våre konsulenter har evnen til å skape tillitsfulle relasjoner i intervjusituasjonen.

  • Deltakende observasjon – feltarbeid som består i at intervjuer/forsker deltar i daglige gjøremål på institusjonen kombinert med samtaler med beboerne.
  • Fokusgruppeintervju – en intervjusituasjon med en intervjuer og en referent hvor en gruppe samtaler og diskuterer temaer man ønsker å måle tilfredsheten på

Vi tar oppdrag over hele landet, ta kontakt med Johan C. Tønnesen på telefon 95 93 59 66  dersom du ønsker referanser, har spørsmål eller trenger mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe til med en sikker gjennomføring av brukerundersøkelser i din kommune.